# دل
آنشب تو را دیدم                        که تنها در خیابان                                               می نشستی بر لب دیوار مردم با خودم گفتم                     که ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 7 بازدید
دل به دریا بندید           قطره ها ناچیزند                    رودها می گذرند                آنچه در خاطر ما می آید                      پر از خار گل است            گل ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 6 بازدید
خنده من سرد است آشنایی زیبا                   پر پرواز توهم مستی                                               آرزویی در ما می شناسد گل سرخ                                نغمه های بلبل                                                     می رسد ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید