غریبه آشنا

 

آزادی

 

                 من آزادم

                                  و

                                       آزادی

                                                      بهای بی سر انجامی است

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٢/۸/۱٦ - محمد نصیر عرب