غریبه آشنا

 

عشق و دل

عشق را؛

             عاشق اگر دید نیاید بر لب

آنچه به لب رفت بدان در دل نیست.

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩۱/۳/۱٧ - محمد نصیر عرب