غریبه آشنا

 

روزانه

برخیز که تنهایم

دل بر که نه پیدایم

با حال خوش دیروز

خوشحالم و شیدایم

امروز نه دیروز است

فردا نه امروز است

حال دگری خواهم

هر روز که هر روز است

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٩/۱٢/٥ - محمد نصیر عرب