غریبه آشنا

 

 

می شناسی تو مرا

یا که در خواب خوشت بیداری

 

زندگی معنی این بودن و دیدن ها نیست

زندگی دیدن یک خواب خوش تنها نیست

 

زندگی حرف ها دارد             با من ، با تو ، با هر آن کس که بزید در آن

بشنو و ببین    آنچه را که به تو می گوید او         آنچه را که به من می گوید       آنچه را که به هر کس گوید

تو ببین و بیاموز از آنها همه هستی را

 

دل دریایی خود را بگشا                    به طلوع خورشید            به سرود باران             به نسیم فردا

 

انتهای همه دیدن ها ، و شنیدن ها را در خودت پیدا کن

و بدان زندانی است که در آن زندانیم

وسعت این زندان       وسعت فکر من است ، وسعت جسم من است ، وسعت بودن ها است .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٤/۱۸ - محمد نصیر عرب