غریبه آشنا

 

 

آخرین حرف دلم

اولین شهر بهار

من شنیدم ز درون

غنچه ها را تو بکار

***

سیب را بر لب حوض  

شست و شو سخت نبود

مشکل آن عکس تو بود

که دل از من بربود

***

یک صدای زخمی

می کند زمزمه ای

ای پریشان شده شب

می رسد حادثه ای

م.ن.ع                         

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٩/۳ - محمد نصیر عرب