غریبه آشنا

 

 

 پر از خیال ، پر از غرور

پر از نگاه بی عبور

دلم نشسته منتظر

به شاخه های غرق نور

چه می کنی تو با نفس

تو با هوای این قفس

مرا دگر بهانه نیست

به این ترانه هوس

منم به عشق چشمه ها

در التهاب پرده ها

غروب را شنیده ام

پس از صدای خنده ها

                م.ن.ع                            

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٥/۱۸ - محمد نصیر عرب