غریبه آشنا

 

 

آنشب تو را دیدم

                       که تنها در خیابان

                                              می نشستی بر لب دیوار مردم

با خودم گفتم 

                   که انگار این پسر دیوانه گردیده

                                                              و یا در جام هایش قطره ای مستانه نوشیده

من نفهمیدم

                که اخر در پیاله تو چه دیدی

                                                    کین چنین دیوانه وار پرواز را تمرین نمودی بر لب دیوار مردم

روزها می گذرد

                         شب ولی مانده هنوز بر سر وقت قرار

شب شرم آور دنیا به فراموشی روز انجامید

                                                             خنده تلخ تو هم شوق پرواز مرا از بین برد

آه  ...

        من کنون خسته ز این رنگ سیاه دل خود گردیدم

         و امید دل من بر در خانه تو می نگرد پی در پی

                                                                                          م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/۱٩ - محمد نصیر عرب