غریبه آشنا

 

 

آخر برای ماندن از آسمان چه خواهم

من خسته فتاده از عاشقان چه خواهم

بد بود حال دیروز امروز هم چو دیروز

فردا چگونه آید حال انکه در شبم روز

من غافل از نگاهم بیچاره ی غبارم

شب با نگاه بسته دنبال روی یارم

                                                                        م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٢٥ - محمد نصیر عرب