غریبه آشنا

 

 

برخیز ای جان اینجا بلا نیست

مانند مستان دل مبتلا نیست

ما در پی می هر سو روانیم

بی جام و جامه دنبال یاریم

                                                            م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٦ - محمد نصیر عرب