غریبه آشنا

 

 

خورشید به لبخندی

دامن به دلم بگشود

با اینکه زخود دورم

نوری به دلم افزود

                                                    م.ن.ع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ - محمد نصیر عرب