غریبه آشنا

 

 

  هر شب برای ماندن یک جام می به لب کن

با مشق نقش فرهاد معشوقه را طلب کن

ساقی ز روی ما رفت ای شام تن سحر شو

ای جان من شبانه در فکر بال و پر شو

م.ن.ع                 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ - محمد نصیر عرب