غریبه آشنا

 

 

تنهایی و این غم ها بازیچه امشب شد

                                                      از پستی این دنیا خاری به دل از لب شد

گویی که مشام من نشنیده شمیم یار

                                                     با این همه رسوایی بخشیده ز یا رب شد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۳ - محمد نصیر عرب