غریبه آشنا

 

 

        آغوش گشودی و دلم سبزترین شد

                                                           دردانه و مستانه ترین خاک زمین شد

من مست و تو ساقی خوش اندام سیه مو

                                                           من شعله کشیدم ز درون از خم ابرو

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٩ - محمد نصیر عرب