غریبه آشنا

 

 

پرواز کن که دیگر

                درخت تن شکسته

صدای برگ زردم

              به جای من نشسته

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٧ - محمد نصیر عرب