غریبه آشنا

 

 

خنده من سرد است

آشنایی زیبا

                  پر پرواز توهم مستی

                                              آرزویی در ما

می شناسد گل سرخ

                               نغمه های بلبل

                                                    می رسد بر دل من

                                                                                شستن غم از گل

یا که در تنهایی

                       رقص یک سایه سرد

                       بر دل خسته من

                                                     که نگاهش تنگ است

چه خوش آوازم من

                            وقت بیداری تو

آنچه می ماند باز

                       خنده ساده تو

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٥ - محمد نصیر عرب